Avís Legal

1. INTRODUCCIÓ

El present AVÍS LEGAL regula les condicions d’ús i accés a la pàgina web www.caritasarxiprestalsolsona.cat (d’ara endavant també anomenat “lloc web”) del que és titular “CÀRITAS ARXIPRESTAL SOLSONA” (d’ara endavant també anomenada “titular del lloc web” o “propietari del lloc web”).

Al que realitzi qualsevol accés al lloc web www.caritasarxiprestalsolsona.cat a través de qualsevol mitjà se li atribueix la condició d’USUARI del lloc web i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest AVÍS LEGAL. Aquest AVÍS LEGAL, pot ser modificat a discreció del titular del lloc web, sense necessitat de més requisits.

L’usuari s’obliga a fer un ús adequat del lloc web de conformitat amb la Llei, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal.

L’usuari respondrà enfront del titular de lloc web o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació per part seva.

2. DADES IDENTIFICATIVES

CÀRITAS ARXIPRESTAL SOLSONA, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que, les seves dades identificatives són les següents:

Denominació social: “CÀRITAS ARXIPRESTAL SOLSONA”

CIF: R2500279A

Domicili: C/ San Roc nº4, Baixos

Telèfon: 973481920

E-mail: caritas.solsona@gmail.com

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, titular del lloc web condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al titular del lloc web i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del lloc web o del titular del lloc web i a no emprar-los per a:

  1. a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
  2. b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del TITULAR DEL LLOC WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals TITULAR DEL LLOC WEB presta els seus serveis.
  3. c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del TITULAR DEL LLOC WEB o de tercers i, si escau, extreure informació.
  4. d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del TITULAR DEL LLOC WEB o de tercers.
  5. i) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
  6. f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  7. g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra cedida a favor o la propietat de la qual pertany al TITULAR DEL LLOC WEB, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del TITULAR DEL LLOC WEB, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel TITULAR DEL LLOC WEB dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un vincle (link) no implica en cap cas l’existència de relacions entre el TITULAR DEL LLOC WEB i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del TITULAR DEL LLOC WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un vincle (link) prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al TITULAR DEL LLOC WEB. En tot cas, el vincle únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici (home-page) del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el TITULAR DEL LLOC WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

El TITULAR DEL LLOC WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

El TITULAR DEL LLOC WEB exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

  1. a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
  2. b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
  3. c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, el TITULAR DEL LLOC WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, el TITULAR DEL LLOC WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos d’aquesta web i no sigui gestionada directament o a través de representació per CÀRITAS CATALUNYA. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. El TITULAR DEL LLOC WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment de vincles o links per part de tercers.

5. POLÍTICA DE PRIVADESA

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o d’altres vies seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del que és responsable el TITULAR DEL LLOC WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

En concret les possibles finalitats són:

– Mantenir i afavorir el bon curs de les relacions entre el CÀRITAS ARXIPRESTAL SOLSONA i el seus contactes, associats, membres d’altres entitats col·laboradores, clients i/o donants, així com els seus proveïdors.

– Permetre la recepció de donatius o subvencions, o qualsevol tipus d’aportacions, per part de qualsevol entitat o particular.

– Publicitat i prospecció comercial.

El TITULAR DEL LLOC WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa. Així mateix, CÀRITAS ARXIPRESTAL SOLSONA cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a aquest efecte al domicili social de CÀRITAS ARXIPRESTAL SOLSONA, situat a carrer Sant Roc, 4 C.P. 25280 de Solsona, identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

El TITULAR DEL LLOC WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra en les finalitats exposades, si prefereix no rebre missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el disposa el títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

6. POLÍTICA DE “COOKIES

Pot consultar la Política de “cookies” del present lloc web al següent enllaç:

7. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al TITULAR DEL LLOC WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del TITULAR DEL LLOC WEB, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Lleida (Espanya).

8. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.